KLUB VOJENSKÉ HISTORIE GARDEKORPS - PRAHA

nositel ČESTNÉ MEDAILE Českého svazu bojovníků za svobodu a
medaile Historické skupiny Zpravodajské brigády "PRAVDOU KE SVOBODĚ".
Člen CENS - Central European Napoleonic Society, Středoevropské Napoleonské společnosti.

V roce 1996 byl KLUB VOJENSKÉ HISTORIE GARDEKORPS - PRAHA založen jako dobrovolné občanské sdružení, zabývající se vojenskou historií z období let 1805 - 1945, sdružující zájemce o vojenskou tématiku, reálie a vystupování v historických uniformách z tohoto období, kladoucí důraz na profesionální vzhled, chování a osobní disciplínu členů při těchto vojensko-historických akcích a ukázkách.

Jako jeden z největších klubů v České republice, jehož členskou základnu v současné době tvoří přibližně 30 osob se účastní všech kvalitních vojensko-historických akcí týkajících se české a československé národní historie, tradic čs. armády a událostí, jež se na historickém území Českých zemí v minulosti odehrály, nebo mají význam pro dějiny našeho státu.


Zájmová činnost klubu zejména spočívá ve vystupování v uniformách z jednotlivých období. Jsou to :

NAPOLEONSKÉ VÁLKY
Napoleonova Mladá garda - 1er Regiment des Tirailleur Grenadiers

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866
1. pruský pěší gardový pluk - 1. Preussische Garderegiment zu Fuss

1. SVĚTOVÁ VÁLKA
1. pěší bosensko-hercegovinský C. a K. pluk - k.u.k. B.H.I.R.1

ČESKOSLOVENSKO (do roku 1939)
Četnický pohotovostní oddíl Praha,
5. pěší pluk T.G.Masaryka (Praha)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA
Infanterie Regiment Grossdeutschland,
Sovětský střelecký pluk gardové divizeDůležité akce týkající se významných výročí a rekonstrukce skutečných bitev a událostí, kterých se náš klub účastnil a účastní byly a jsou například:

Bitva u Slavkova 1805, bitva u Chlumce a Přestanova 1813, bitva národů u Lipska 1813, Grossgí¶rschen 1813, Waterloo 1815, vzpomínkové akce a slavnosti v Hamburku, Remagenu, Vilniusu, na Elbě a Korsice, bitva u Hradce Králové, Dvora Králové, Jičína a Vysokova 1866, Zborov 1917, Bachmač 1918, Dukla 1944, každoročně se rovněž účastníme na výročích čs. mobilizace z roku 1938 - v uplynulých letech u pěchotních srubů Březinka, Jordán, Cihelna a pevnosti Bouda.

V září 1998 KVH Gardekorps Praha spolu s Českým svazem bojovníků za svobodu, okresem Náchod, Čs. Obcí Legionářskou a Armádou České republiky pořádal k 60. výročí mobilizace 1938 a 80. výročí vzniku Československa velkou vzpomínkovou akci u dělostřelecké tvrze Dobrošov u Náchoda, za kterou náš klub obdržel v listopadu 1998 Čestnou medaili ČSBS. V roce 2000 jsme společně s Městskou částí Praha 4, ČSBS, AČR a Vojensko-historickým ústavem Praha - Vojenským technickým muzeem Lešany uspořádali velmi úspěšnou akci "BARIKÁDA 1945", při které se poprvé po půl století, pokud nepočítáme vojenské přehlídky a invazi spřátelených okupantů v r. 1968 objevily v pražských ulicích i tanky a polopásové transportéry.

V roce 2002 jsme na předchozí úspěšný počin navázali a ve spolupráci se stejnými organizacemi jsme uspořádali vzpomínkovou akci k ukončení II. světové války, tentokrát s názvem "SETKÁNí NA LABI". V roce 2003 jsme již potřetí s výše uvedenými organizacemi a klubem KVH 2.RCT uspořádali do té doby velikostí a počtem techniky a účastníků nepřekonanou akci k oslavě konce II. světové války, nazvanou "OD íšTLAKU KE SVOBODĚ", kde se ve dvou vojensko-historických ukázkách tisícům diváků na scéně, dotvořené i replikou venkovské hospody předvedlo více než 200 účinkujících, čtyři tanky a přes dvacet dalších historických vozidel.

Roku 2005 náš klub uspořádal se stejnými spolupořadateli rozsahem největší vzpomínkovou ukázku „BARIKÁDA 2005“, kdy na branické louce vyrostla nejen rozsáhlá barikáda, ale i filmová kulisa patrové budovy, dílen a předměstských zdí a plotů. Ukázky se opět účastnilo přes 200 účastníků, sedm tanků nebo obrněných vozidel, protiletadlový kanón, dvě desítky dalších vozidel a dobová funkční hasičská stříkačka. Při dobývání barikády byl nasazen i divácky velmi vděčný a věrohodný plamenomet.

Oslavy konce války v Evropě roku 2010 pro nás byly ve znamení ukázky „BARIKÁDA 2010“. Tuto akci jsme pořádali ve spolupráci s Městskou částí Praha 3 na místě, které se během Pražského povstání „proslavilo“ těžkými a krutými boji – u školy Na Pražačce, kde byla dislokována posádka SA Standarte Feldherrnhalle. Ukázky se opět účastnilo přes 200 účinkujících, německý stíhač tanků Hetzer, dva polopásové transportéry, kolopásový motocykl Kettenkrad, obrněný automobil SdKfz. 222 a desítka dalších vozidel. V blízkosti školy vyrostla barikáda, kterou během dvou po sobě následujících ukázek dobývaly jednotky SA Standarte Feldherrnhalle a Waffen-SS. Scénář ukázek byl koncipován s ohledem na skutečné události, ke kterým došlo během povstání jak na Pražačce, tak i v širším okolí. O skutečnosti, že ukázky byly věrohodné a působivé, a že připomínání tragických událostí z dějin našeho státu má smysl, svědčily bezprostřední reakce diváků, z nichž mnozí patřili mezi místní pamětníky těchto událostí.

Jednou z významných každoroční akcí bylo i vystupování 28. října - ve výroční den vzniku ČSR - v Pantheonu Národního muzea jako čestná stráž při vystoupení předsedů vlády ČR nebo předsedů jedné z parlamentních komor a také u pomníku Čs. Legií na Palackého náměstí v Praze. Bohužel podobné akce dnes nepatří mezi priority našich politiků; nezbývá než doufat, že se v průběhu času názor alespoň některých z nich opět změní.
V letech 1996 - 2002 jsme se mnoha různými ukázkami podíleli na programu "Dne pozemního vojska České Republiky - AKCE BAHNA". Vzhledem k přístupu armády k civilnímu sektoru a vzhledem k náhledu a míře vstřícnosti, kterou AČR vykazuje směrem ke klubům vojenské historie v současnosti tato akce není naší prioritou. Každoročně úspěšně spolupracujeme nejen s Českým svazem bojovníků za svobodu, Sdružením domácího odboje a Zpravodajské brigády , ale i s dalšími vojensko historickými kluby a organizacemi z České republiky i zahraničí, například s KVH 2.RCT Praha, Central European Napoleonic Society, Gardou města Hradce Králové, KVH Rota Nazdar, KVH Čs. íšderníci a Zíš "BA" 19.HP.

Důležitou činností KVH GARDEKORPS - PRAHA je spolupráce s Vojensko – historickým ústavem Praha, kterému pomáháme ve vojensko historické expozici ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech jak s údržbou vojenské techniky a přípravou expozic, tak i každoročně počátkem června se slavnostním sezónním otevřením muzea v historických uniformách a dalšími, s vojenskou historií souvisejícími akcemi, jakými jsou Tankový, Ženijní nebo Dělostřelecký den. První kontakt s VHíš Praha se podařil na jaře 1997 a záhy byla uzavřena i smlouva o spolupráci. Od dubna 97` začali naši členové pomáhat s údržbou a rekonstrukcí vystavovaných exponátů přímo v areálu muzea v Lešanech. Rovněž byla provedena jednorázová pomoc v leteckém muzeu ve Kbelích. První veřejnou akcí pak bylo slavnostní otevření VTM v čs. uniformách 5. pěšího pluku TGM s čestnou salvou a vztyčením vlajky, což s malými obměnami provádíme dodnes. Po vzájemně vynikajících zkušenostech se spolupráce ještě více rozrostla a vyvrcholila kooperací na pořádání výše zmíněných vojensko-historických akcí velkého formátu. Náš klub se několikrát aktivně účastnil také Muzejní noci v prostorách Vojenského leteckého muzea ve Kbelích. Plodem této spolupráce je rovněž rekonstrukce dvou kusů čs. polopásových transportérů OT 810, poskytnutých klubu k užívání, do velmi věrné podoby německých vozidel SdKfz.251, na níž naši členové strávili stovky pracovních hodin a jež stála naši klubovou pokladnu nemalé finanční prostředky - řekl bych ale, že výsledek stojí za to.

Velmi plodnou, bohužel jen dočasnou spolupráci jsme v roce 2000 také navázali s Muzeem Policie ČR v Praze. Po několika letech intenzivní spolupráce se KVH GARDEKORPS - PRAHA počátkem roku 2005 stal plnoprávným členem CENS, Central European Napoleonic Society - Středoevropské Napoleonské společnosti, v jejíchž řadách se účastní nejen tuzemských napoleonských akcí, k jakým patří třeba bitvy u Slavkova nebo Znojma, ale i řady akcí zahraničních. Namátkou lze jmenovat třeba bitvu u Waterloo nebo u Lipska.

K činnosti našeho klubu patří též účast na natáčení filmů nebo dokumentů. Namátkou lze zmínit třeba naše účinkování ve filmech Waterloo po česku (Vít Olmer, 2002) nebo Lidice (Petr Nikolaev, 2011), či v televizní dokumentární sérii Osudové okamžiky. V poslední době se naši členové podíleli na natáčení dokumentu pro společnost Posázaví o. p. s., Cvičiště Benešov - vstup zakázán! (Jaroslav Pelíšek, 2011).

Znak i název Klubu vojenské historie GARDEKORPS - PRAHA vychází z gardové hvězdy doplněné uprostřed na místě tradičních vojenských znaků určité armády obecnými vojenskými znaky vyjadřující rozpětí našeho zájmu o vojenskou historii z let 1805 - 1945. Jsou to: tradiční zkřížené meče, podložené vavřínovým věncem, vyjadřující zejména období 20. století a jeho významných vojenských střetnutí nebo událostí důležitých pro českou národní historii z let 1914 - 1945 a korunka vyjadřující zaměření také na císařské armády Napoleonské Francie od roku 1805 a Pruské armády 1866. Název GARDEKORPS, jenž v překladu znamená Gardový sbor jsme si vybrali z toho důvodu, že mezi jednotkami, jejichž oživení se věnujeme převažují ty, jež měly status Gardy.

Stát se členem KVH GARDEKORPS - PRAHA není nijak složité a ani tak nákladné, jak by se snad mohlo zdát. Možnost vstoupit k nám má každý, komu už bylo šestnáct let (od patnácti let přijímáme členy pouze s písemným souhlasem rodičů), horní věková hranice omezena není. Uniformy a vybavení stojí, pravda, nějaké peníze, nicméně mnohé lze pro začátek zapůjčit z klubového fondu a některé položky se snažíme hradit ze společných peněz zcela. Pak už to chce jen chuť zúčastňovat se akcí i cvičení a ochotu podřídit se dohodnutým pravidlům. Odměnou za to je možnost stát se členem kolektivu, který něco umí, leccos dokázal a věřím, že i v budoucnu mnohé dokáže.KONTAKTY

Adresa sídla klubu:

KVH GARDEKORPS - Praha
Å evce Matouše 12
140 00
Praha 4

Fax: + 420 261 223 335
E-mail: info@gardekorps.com Http: www.gardekorps.comTelefonické a e-mailové kontakty na vedení klubu:

Jan Gallas
předseda
ČSR 1918 - 1939 +420 / 606 607 487
Pavel Kmoch
místopředseda
Napoleonské války 1789 - 1815
Prusko-rakouská válka 1866
+420 / 603 211 295
Martin Korbel
místopředseda
2. Světová válka 1939 - 1945 +420 / 602 393 046
+420 / 261 220 340
Milan Potluka
místopředseda
Napoleonské války 1789 - 1815
2. Světová válka 1939 - 1945
+420 / 724 314 872
+420 / 604 136 011
Radomír Zíka
místopředseda
1. Světová válka 1914 - 1918
Četnictvo a Policie z období ČSR 1918 - 1939
+420 / 606 881 592
Martin Fabian webmaster +420 / 775 938 536
NEŽ SE PŘIHLÁSíTE

Co vás čeká a co ne, aneb několik věcí, které byste měli znát, než se přihlásíte za člena KVH GARDEKORPS - PRAHA

Vznik této stati podnítil zvýšený zájem o členství v našem klubu, jenž jsme zaznamenali a který je nepochybně i výsledkem solidní práce, kterou někteří naši členové věnovali v uplynulých letech tvoření těchto stránek. O tom, co se u nás děje si můžete, řekl bych, udělat solidní přehled na našem webu, nicméně je možná několik věcí, které by měly být řečeny přímo. Byl bych rád, kdyby každý potenciální zájemce do klubu přicházel už s jasnou představou, co mu náš klub umožní, co pro něj naopak bude muset dělat a v neposlední řadě, co si u nás dovolit nesmí.

Stručně a oficiálně - jsme klasické občanské sdružení, registrované Ministerstvem vnitra. Jak ze zákona vyplývá, každý rok probíhají volby předsedy a místopředsedů, kteří po následující období vedou klub v duchu demokratické shody o programu a činnosti. Schůze probíhají každý týden a dávají každému členovi možnost se vyjádřit k minulým či budoucím akcím, navrhnout účast na některé z akcí, se kterou nebylo třeba počítáno či předkládat nejrůznější návrhy k činnosti vůbec.
Co se akcí samotných týče, je samozřejmostí disciplína, ať už při akci samotné, nebo i před a po ní - konzumace alkoholu, úklid tábořiště, pomoc organizátorům atd. Za prvé se snažíme působit dojmem vojenských jednotek, ne žoldáků, za druhé, při účasti třeba 20 - 30 členů z naší strany to bez discipliny nejde, a za třetí, nejen schopnost v poli, ale i mimo něj je vizitkou jednotky.

Tedy - pokud se chcete stát členy KVH GARDEKORPS - Praha, musíte počítat s následujícím: Jsme sdružení nepolitické (třebaže si v ukázkách oblékáme uniformy různých armád, které ve své minulé době nejrůznější politiku prosazovaly) a pokud máte představu, že se u nás můžete jakkoli politicky vyjádřit, raději se nehlaste. Jsme sdružení dodržující zákony a s naší pověstí a reputací si nemůžeme a nechceme dovolit, aby naši členové nedodržovali např. zákon o zbraních a střelivu, takže pokud si nemůžete pomoci a rádi si hrajete s načerno drženými zbraněmi, radši se nehlaste. Pokud si myslíte, že jsme klubem hochů, hrajících si na zabijáky a cvičících se v tichém podřezávání hrdel, budete zklamaní - radši se nehlaste. A dále - jestli očekáváte, že jsme klubem manekýnů, kteří přijedou na akci jen proto, aby se prošli před publikem v uniformě a nezapomenou si za to navzájem okamžitě připnout metály, tak se taky nehlaste.

Jak vyplývá z našich materiálů zde prezentovaných, klub se zabývá sedmi jednotkami různých armád (pro přesnost, jedna z nich je četnická), nepočítaje v to drobné policejní "melouchy" některých našich členů. Na první pohled to vypadá hrůzostrašně, ale skutečnost není tak zlá.
Pro naše členy jsou POVINNÁ tři období: 1. Republika - 5. Pluk TGM, 1. Preussische Garderegiment zu fuss - 1866 a Napoleonova Mladá Garda - 1er Regiment des Tirailleurs 1809. Proč ? Vysvětlení je prosté - 1. Republika proto, že ať si myslíme o předválečném vývoji cokoli (a to už je ta politika - věčné diskuse, jestli jsme měli bojovat či ne a jestli jsme měli naději, nebo neměli snad nikdy neskončí), jsme především Češi (alespoň většinou ) a sluší se udržovat tradici vlastního národa. Druhý, také podstatný důvod je ten, že mnohá akce první republiky nám může pomoci prosadit nebo financovat někdy i věci zcela nesouvisející. Důvod povinnosti zbylých dvou období je jeden a je velmi prostý - v řadové taktice jednotka s obvyklými pěti či deseti členy je celkem k ničemu, ať už v boji, či při jednání s organizátory. To ostatně jasně ukázala bitva u Hradce Králové, kde jsme byli počtem 45 lidí zdaleka největší jednotkou, a to na obou stranách.

Zpátky tedy k meritu věci. Bude samozřejmě potřeba, abyste si pořídili ČS uniformu na první republiku. Náklady bych odhadl asi mezi 6.000 - 10.000,- Kč, podle nároků, jaké na ni budete mít. Uniformy na Prusko a Napoleonistiku jsou klubovým majetkem a dají se, rozhodně alespoň do začátků, zapůjčit - je jen třeba mít své boty, příp. jednoduché kalhoty. V průběhu doby, a samozřejmě, pokud budete chtít, je možno (a je to žádoucí) si obě uniformy pořídit vlastní.
Co se týče zbylých čtyř období - nejsou povinná a nikdo se tedy nemusí bát, že ho budeme nutit nosit třeba německou uniformu, pokud proti ní má nějaké zásadní výhrady. Na druhou stranu, pokud dotyčné období budete chtít dělat, je třeba se podřídit jednotce, kterou děláme v klubu. Česky řečeno, pokud budete v rámci Gardekorpsu chtít dělat německou armádu 2. světové války, budete dělat pěší pluk Grossdeutschland a ne třeba divizi 30. Januar, zrovna tak v 1. světové válce nemůžete být vojákem 28. pěšího pluku, ale toliko 1. Bosensko-Hercegovského pěšího pluku. Naším krédem je předvádět vojenské jednotky, nikoli bandu trhanů, kde si každý oblékne, co ho napadne. Co se týče jiných věcí, kterým byste se případně chtěli věnovat - pro nejbližší budoucnost rozšíření aktivit v klubu neplánujeme a pokud mám zmínit další věc, která už rozeštvala mnoho jiných klubů před námi - nějaké "sekce", které by si v klubu patlaly každá to svoje, rozhodně také nejsou na pořadu dne. Poslední možnost - nezavrhujeme dvojí členství v různých klubech a organizacích, je to každého osobní věc, ale jak se říká, jedním zadkem se na dvou židlích sedět nedá a akce Gardekorpsu jsou i tak časově náročné (tím chci říci, že pro nás je důležité, aby se naši členové zúčastňovali akcí s naším klubem, ne s někým jiným a aby se zúčastňovali nejen těch příjemných a po všech stránkách zajištěných akcí, ale čas od času i akcí, které děláme jako výpomoc pro někoho, akcí třeba vysloveně nezábavných, ale bohužel nutných, nebo brigád na klubové výstroji.

Když už mluvím o těch povinnostech - do roka je asi 4 - 5 akcí, kdy je účast naprosto žádoucí, jinak každý jezdí podle svých možností. Ty jsou samozřejmě různé, ale mám za to, že jestli to někoho baví, čas si jednou za měsíc či dva najde.
Povinnost chodit na schůze samozřejmě není, pokud ale chcete být informováni o tom, co se děje a chystá, není to k zahození. Není bohužel v našich fyzických a finančních možnostech obvolávat každý týden 50 lidí a sdělovat jim novinky. Poslední povinností je placení klubových příspěvků, které činí 150,- Kč měsíčně, studenti polovic. Za tyto příspěvky nechodí předsednictvo na večeře, jakkoli je to lákavá představa - pořizuje se za ně právě výše zmíněné klubové vybavení, výstroj, platí se režie a spousta dalších věcí.

Jen krátce uvedu výhody, které vám z členství u nás vyplynou: potkáte zajímavé lidi (ať už podobného zaměření jako my, z republiky i zahraničí, nebo třeba různé pamětníky), dostanete se levně na zajímavá místa (bojiště, muzea, Elba, Korsika, Lipsko, Hamburg, Remagen, Dukla, Litva a kdovíkam ještě), budete se moci zúčastnit akcí, kam se jako jedinec nemáte šanci dostat a snad uvidíte i různé stránky historie trochu jinou optikou, sáhnete si, a kolikrát budete mít možnost se i svézt na technice, na kterou byste se jinak mohli jen dívat, dozvíte se hodně o historii míst a událostí, o kterých jste třeba doposud jen zaslechli a v neposlední řadě, jak doufám, budete moci být hrdí na to, že jste platným a funkčním členem kolektivu, který něco umí.

Za člena přijmeme kohokoli, komu již bylo 16 let (patnáctileté jen se souhlasem rodičů) a kdo je srozuměn s výše uvedeným. Pokud si nejste jisti, že by členství v našem klubu bylo zrovna to, co očekáváte, je možno se po předchozí dohodě s vedením zúčastnit některé z akcí jako host - jak se říká, lépe jednou vidět než dvakrát slyšet.

Takže, pokud vás výše zmíněné řádky oslovily, můžete se přihlásit pomocí tohoto formuláře nebo, chcete-li se dozvědět něco víc, ozvěte se buď, e-mailem nebo telefonicky, nebo se zastavte rovnou u nás na schůzi - každý čtvrtek v baru střelnice Skanzen, Sokolovská ulice, Praha, 19.00 hod.


Pavel Kmoch - KVH GARDEKORPS - PRAHA
PŘIHLÁÅ KA DO KVH GARDEKORPS - Praha

jméno a příjmení číslo občanského průkazu
   
rodné číslo telefonické spojení, e-mail
   
bydliště povolání
ulice, číslo popisné
dovednosti
obec
řidičský průkaz (skupiny)
okres A   A/50   B   C   D   E
automobil (typ - osobní, nákladní)
psč
 
   
  cizí jazyk (aktivně - jaký)
 


UPOZORNĚNí: VYPLNĚNíM TOHOTO FORMULÁŘE SE NESTÁVÁTE ČLENEM KVH GARDEKORPS PRAHA, POUZE PŘEDKLÁDÁTE   ŽÁDOST O VSTUP DO KLUBU   JEHO VEDENí !


Odesláním tohoto formuláře poskytujete dobrovolně své osobní údaje Klubu Vojenské Historie GARDEKORPS - Praha.
KVH - GARDEKORPS Praha se zavazuje, že je bez Vašeho vědomí neposkytne třetí osobě.vytisknout prázdnou přihlášku