Slovutní a stateční příslušníci C.a K. branné moci ..."

SEINE K. u. K. HOHEIT DES DURCHLAUCHTIGSTEN

HERRN GENERAL DER KAVALERIE

ERZHERZOG

FRANZ FERDINAND

Slovutní a stateční příslušníci C.a K. branné moci.

Já a má kancelář byli jsme osloveni kadetem Urbánkem v souvislosti s akcí Mladějov 1915. Dle našeho názoru toto souvisí se stavem uvnitř naší armády. I když já a má kancelář působíme ve Vašich řadách teprve krátce,máme bohaté zkušenosti z činnosti klubů vojenské historie,i když z jiného období. Právě proto jsme se velice dlouho a těžce odhodlávali k tomu, abychom veřejně oslovili Vaše široké řady. Jsme si vědomi úskalí tohoto kroku, nicméně je zde několik skutečností, jež nás k tomu snad opravňují. Když se před dvěma roky začala kancelář následníka trůnu Františka Ferdinanda rodit, dala si do vínku odrazit co možná nejvěrnější obraz rodiny F.F. a jeho nejbližšího okolí. Proto jsou kromě mé drahé ženy Sophie von Hohenberg a našich milovaných dětí součástí naší kanceláře též křídelní pobočník a přednosta vojenské kanceláře mjr. Alexander Brosch von Aarenau a vrchní hofmistr Karl Freiherr von Rumerskirch. Naší ideou je obohatit a doplnit obraz tehdejší doby a vzdát tímto poctu lidem, jejichž památky a odkazu si nesmírně vážíme a které představujeme. To ovšem neznamená, že se chceme stát Vašimi skutečnými vládci nebo kýmkoliv, kdo bude zasahovat do Vašich záležitostí, či si zvyšovat své ego na Váš účet. Za to, že jsme mohli začít uskutečňovat tento náš záměr, vděčíme lidem z Vašich řad, jenž neváhali obětovat nám svůj čas, vědomosti, kontakty a mnohdy nezištně podporovali naši činnost třeba i tím, že nás pozvali na jimi pořádané akce, jako výše zmíněný p.Urbánek. Bez podpory pánů Dufka, Holíka, Odstrčila, Schildbergera ml.,Sissáka a dalších pořadatelů, bychom dnes existovali jen s největšími problémy. Od všech těchto pánů dostalo se nám i informací o dění v naší armádě, o složitém propletenci vztahů, starých křivd a různých nepravostí. Každého z nich si za to vše, co pro nás udělali, nesmírně vážíme. Jejich schopnosti a schopnosti ostatních nadšenců kolem nich uskupených, naplnily nás úctou a obdivem.

O to větší smutek nám pak přineslo poznání, že se nedaří vzájemná spolupráce všech zmiňovaných veličin či skupin. Jestliže vidíme v něčem odkaz Františka Ferdinanda, pak v jeho oddanosti Arcidomu, monarchii, armádě a v naplňování hesla Viribus Unitis. Nemůžeme a ani nechceme státi se vyšetřovateli nebo soudci věcí minulých či současných nebo státi se spasiteli, avšak cítíme jako povinnost býti nápomocni všude tam, kde bude chuť a zájem o naplnění výše jmenovaného poselství. Proto, osloveni p.Urbánkem a požádáni jím o zaštítení akce Mladějov, toto přijímáme a chceme tomuto rozumět jako ruce natažené k přátelskému stisku, jako pobídce k nové široké spolupráci a k co nejdokonalejší presentaci hodnot, které jsou nám svaté. V tomto duchu jsme připraveni spolupracovat s kýmkoliv, kdo projeví zájem.

Pokud toto mé nebo spíše naše provolání povede alespoň k zamyšlení, neřknu-li k jistým vstřícným krokům či prolomení ledů, bude vrchovatou měrou naplněn záměr a cíl tvůrců těchto slov. Kéž by byla tato armáda opravdovým odrazem C.a K. sil (čest,disciplína) a nikoli odrazem dění v ČR.

Franz FerdinandMichal Lukšíček, k. u . k. Kanzlei des Hernn Erzherzog Franz Ferdinad